Produkty

Regulamin Konkursu Grailz

Regulamin konkursu ,,Konkurs: Grailz App’

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Grail Digital Holding Sp. z o. o. (w dalszej części regulaminu zwany „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie (00-449), przy ulicy ul. Łazienkowskiej 3.
  NIP: 7011128351, email: kontakt@grailpoint.com, tel. 536 848 534.
 2. Regulamin konkursu został przygotowany do konkursu pod nazwą ,,Konkurs: Grailz App’’ i dotyczy postu opublikowanego na profilach @kuuuubs, @grail.point oraz @grailz.app dostępnych na platformie Instagram. Wskazane miejsce publikacji konkursu jest jedynym, oficjalnym miejscem, które umożliwia wzięcie udziału w konkursie pod nazwą ,,Konkurs: Grailz App’’.
 3. Organizacja konkursu odbywa się wyłącznie na platformie Instagram, znajdującej się pod adresem www.instagram.com
 4. Post konkursowy jest dostępny pod linkiem https://www.instagram.com/p/CzT_trRoRJD/
 5. Rozpoczęcie konkursu i weryfikacji zgłoszeń jest możliwe w przedziale czasowym od 06.11.2023 (data publikacji postu konkursowego) do 13.11.2023 roku, do godziny 12:00 (data zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych).
 6. Możliwość udziału w konkursie jest dostępna dla wszystkich osób, obserwujących oraz śledzących (dalej Uczestnik konkursu) działania profili @grailz.app.
 7. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz z podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu i ich pracowników, przy czym przez „pracowników” rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób.
 8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 9. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Zasadą wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie wszystkich zadań konkursowych udostępnionych w opisie postu konkursowego, znajdującym się pod adresem https://www.instagram.com/p/CzT_trRoRJD/
  1. Zakres zadań konkursowych wygląda następująco: Obserwacja profilu @grailz.app na platformie Instagram, skomentowanie postu rozmiarem obuwia, oznaczenie jednego znajomego w komentarzu, którzy posiadają swoje prywatne konto na platformie Instagram oraz udostępnienie spersonalizowanego raportu kolekcji na swojej relacji, na profilu. Po spełnieniu wszystkich warunków konkursowych, strona zgłaszająca się do udziału w konkursie jest traktowana jako ,,Uczestnik konkursu’’.
  2. Organizator zastrzega sobie również prawo do udostępniania komunikatów o konkursie na wszystkich prowadzonych przez niego kanałach komunikacji oraz udostępnienia informacji o wygranych publicznie.
  3. Zwycięzca konkursu to trzy osoby spełniające wszystkie warunki wskazane w punkcie 10.1, § 1 niniejszego regulaminu, która została wybrane przez niezależną i niepowiązaną z nią komisje, decydującą o wyborze zwycięskich zgłoszeń konkursowych. Przedmiotem, który zostanie przekazany w formie wygranej są 3 pary butów (Jordan 4 Frozen Moments, Mihara Yasuhiro Peterson Sneakers, Adidas Samba White), dostępnej w asortymencie sklepu pod adresem www.grailpoint.com. Jedna osoba, może wygrać maksymalnie 1 parę.

Definicje

Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt 10.1, §1

Organizator: Strona odpowiedzialna za wybór zwycięzców konkursu w postaci prawnej Grail Digital Holding Sp. z o. o. NIP: 7011128351

Zwycięzca Konkursu: trzy osoby spełniające warunki, o których mowa w pkt 10.1, §1

Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu

Zgłoszenie Konkursowe: forma wypełnienia wszystkich zasad konkursu wskazanych w punkcie 10.1, § 1

Konto zgłaszające/ strona zgłaszająca: Konto na platformie www.instagram.com, którego Właścicielem jest osoba fizyczna posiadająca do niego pełne prawa własności.

Zadania konkursowe: Zasady wzięcia udziału w konkursie wskazane w punkcie 10.1, § 1

 

§2

Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego prowadzenia

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadań konkursowych wskazanych w punkcie 10.1, §1
 2. W konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2023 roku, do godziny 12:00 z pomocą komentarza pod postem konkursowym https://www.instagram.com/p/CzT_trRoRJD/), obserwacji profilu @grailz.app, udostępnieniu stories konkursowego wezmą udział w konkursie.
 3. Uczestnicy Konkursu zapewniają, że są wyłącznymi właścicielami kont zgłaszających.
 4.  Każdy z uczestników Konkursu może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, ale nagrodzony w Konkursie może zostać tylko raz.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpłynięcia na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
 7. Imiona, nazwiska oraz adresy wysyłki laureatów, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników, nie zostaną udostępnione na żadnym kanale komunikacji prowadzonym przez Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszenia konkursowego, jeżeli:
  1. w zgłoszeniu konkursowym znajdują się wulgaryzmy;
  2. zawarte są w nim poglądy polityczne lub religijne nawołujące do uznania prywatnych racji Uczestnika Konkursu;
  3.  zgłoszenie narusza dobre imię osób trzecich;
  4. gdy konto zgłaszające jest kontem firmowym, reprezentującym inną markę niż marka organizatora;
  5. konto jest pewnego rodzaju zbiorem materiałów z różnych źródeł, do których wyłącznych praw nie posiada dany profil;

 

§3

Prawa autorskie

 

 1. Wykonanie zadań konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora ze zgłoszenia konkursowego w całości lub w dowolnej części bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych na wszelkich znanych w chwili organizacji Konkursu polach eksploatacji.
 3. Akceptacja Regulaminu konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z praw zależnych do zgłoszenia konkursowego, w szczególności jego opracowywania, rozporządzania i korzystania z jego opracowań, bez uprawnienia do wycofania z tej zgody ze strony Uczestnika konkursu na wszystkich przestrzeniach marketingowych Organizatora.
 4. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania ze zgłoszenia konkursowego w zakresie licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie Prac Konkursowych.
 5. Uczestnik Konkursu nie może wypowiedzieć Organizatorowi ani osobie przez niego upoważnionej do korzystania z Prac Konkursowych licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu.
 6. Organizator ma prawo usunąć Prace Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu.
 8. Organizator zobowiązuje się do usunięcia wszystkich adresów mailowych po zakończeniu konkursu i do niewykorzystania ich w przyszłości w celach marketingowych.

 

§4

Zasady wyłonienia Zwycięzcy i przyznania nagrody

 

 1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wybranych zgłoszeń konkursowych i wyłonienia Zwycięzców Nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagrody Konkursowej jest ostateczna i zapadnie najpóźniej w terminie 1 dnia od daty zakończenia Konkursu.
 3. Nagrodzeni laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora najpóźniej w terminie 2 dni od daty wyłonienia zwycięzców poprzez odpowiedź na komentarz konkursowy oraz udostępnienie nazwy profilu na swojej relacji. Organizator zastrzega możliwość udostępnienia nazw profili zwycięzców na pozostałych profilach, na platformie www.instagram.com, która są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z działalnością Organizatora.
 4. Wydanie nagród nastąpi w terminie do 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzców poprzez wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  Warunkiem wydania nagrody jest podanie w tym czasie przez Uczestnika adresu do wysyłki nagrody w postaci wiadomości email wysłanej na adres kontakt@grailpoint.com lub prywatnej wiadomości na Instagramie skierowanej do profilu @grailz.app
 5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
  1. odmówi przyjęcia nagrody,
  2. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu,
  3. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 6. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

 

§5

Nagrody

 

 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby wybrane przez niezależną komisje konkursową, zorganizowaną przez Grail Digital Holding Sp. z o. o. składającą się z członków zarządu oraz pracowników firmy.
 2. Wybór Zwycięzcy Konkursu będzie następował poprzez wybranie komentarza, który znajdzie się pod postem konkursowym dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/p/CzT_trRoRJD/
 3. Nagrodą w Konkursie ,,Konkurs: Grailz App’’ są:
  – Sneakersy Air Jordan 4 Frozen Moments w rozmiarze wybranym przez Uczestnika
  – Sneakersy Mihara Yasuhiro Peterson Black w rozmiarze wybranym przez Uczestnika
  – Sneakersy Adidas Samba White w rozmiarze wybranym przez Uczestnika
  Całkowita pula nagród to 1 para z każdego modelu, gdzie maksymalną liczbą możliwości wygranych jest 1 para na osobę.
 4. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na wskazany przez Uczestnika adres.
 5. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.

 

§6

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Grail Digital Holding Sp. z o. o. (w dalszej części regulaminu zwany „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie (00-449), przy ulicy ul. Łazienkowskiej 3, NIP: 7011128351, email: kontakt@grailpoint.com, tel. 536 848 534. Zwany dalej „Administratorem”
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody w celu:
  1. udziału w konkursie, w tym wyłonienia Zwycięzców,
  2. doręczenia Nagród uprawnionym Zwycięzcom,
  3. w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród w Konkursie,
 4. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionym Zwycięzcom Nagrody.
 5. Uczestnik może wycofać swoja zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym czasie. Jednak w przypadku wycofania zgody przed otrzymaniem Nagrody, uniemożliwi jej wysłanie Zwycięzcy.
 6. Przetwarzanie danych nie będzie oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

 

§7
Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.